Geslaagde ondernemers- en ledenvergadering op donderdag 13 april 2023

De opkomst op deze leden- en ondernemersbijeenkomst was zeer goed!
De bijeenkomst vond plaats bij Avonturia De Vogelkelder alwaar wij fantastisch onthaald werden door Jimmy en Tamara Huybers!

Tijdens de bijeenkomst deed de voorzitter Joop Vermeulen een oproep tot de aanwezige ondernemers voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD, dat nu bestaat uit vijf bestuursleden, heeft meer bezetting nodig om aan alle vragen en onderwerpen, die in deze tijd van belang zijn om het bedrijventerrein goed te kunnen besturen, te voldoen. Een van deze onderwerpen is het onderwerp duurzaamheid. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u dit melden bij een van de bestuursleden of bij het secretariaat via info@zkd.nl.

Ook werden in deze bijeenkomst de jaarrekeningen 2022 van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als de Stichting BIZ ZKD gepresenteerd door Pieter van Weeren namens de penningmeester. Hij gaf aan dat de kascommissie bestaande uit Frans Eskes en Frank van der Voort de boekhouding gecontroleerd heeft en de leden adviseert tijdens deze algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan het gehele bestuur voor het financiële beleid dat in het jaar 2022 door het bestuur gevoerd is. Na de vraag van de voorzitter of de aanwezige leden instemden met het door het bestuur gevoerde financiële beleid in 2022 werd door de aanwezigen luid geapplaudisseerd. Daarna verzorgde Jimmy Huybers een introductie over zijn bijzondere (familie)bedrijf Avonturia De Vogelkelder en gaf Martijn Hilvers, Coördinator HEIT Team Bestuursdienst Veiligheid bij de Gemeente Den Haag, een uitgebreide toelichting over het Haags Economisch Interventie Team. Fokko Mellema, Parkmanager ZKD informeerde de ondernemers tenslotte over de BIZ en de onderwerpen uit het nog te sluiten Convenant Plus zoals schoon, heel en veilig en de verkeersveiligheid waar o.a. verkeersdrempels en betaald parkeren toe behoren.

Veiligheid en Leefbaarheid zijn onderwerpen die een grote rol spelen op het bedrijventerrein. Hier hebben de Parkmanager, de Wijkagent en de Gebieds-boa hun handen vol aan. Zowel Martijn Hilvers als Fokko Mellema gaven beiden nog eens extra het belang aan om aan alles wat in uw ogen niet klopt, altijd te melden bij tel. 14070 of via de website van de gemeente Den Haag of bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Alleen wanneer er veel meldingen binnenkomen zal er actie ondernomen worden door Politie, handhaving en/of het HEIT. Hiermee eindigde deze goede ondernemers- en ledenbijeenkomst en dankte de voorzitter de sprekers voor hun bijdragen en alle aanwezigen voor hun komst. Speciale dank voor Jimmy en Tamara Huybers voor hun gastvrijheid en goed verzorgde catering!